Privacyverklaring ‘t Blijft Werken

Persoonsgegevens worden door ’t Blijft Werken zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt ’t Blijft Werken zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Met deze privacyverklaring maakt ’t Blijft Werken kenbaar wat jouw rechten en plichten op dat vlak zijn.

Artikel 1. Definitie

 1. ‘t Blijft Werken: eenmanszaak, tevens handelend onder de naam Language Lover, gevestigd te Sleeuwijk, Vlierdreef 8, 4245 GK onder KvK-nummer 68666888.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke: Marianne van de Werken is binnen ’t Blijft Werken de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens

Voor het gebruiken van de dienstverlening van ’t Blijft Werken vraagt ’t Blijft Werken je om bepaalde gegevens achter te laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de dienst waar je gebruik van maakt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Registratienummer bij de Kamer van Koophandel;
 • Btw-nummer;
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling;
 • Gegevens verkregen via Google Analytics.

’t Blijft Werken slaat deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen zal ’t Blijft Werken deze gegevens direct verwijderen.

Artikel 3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten waar je gebruikt van maakt, verwerkt ’t Blijft Werken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zodat je gebruik kunt maken van haar diensten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om de website van ’t Blijft Werken te verbeteren.

Artikel 4. Bewaartermijn

’t Blijft Werken neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. ’t Blijft Werken bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. ’t Blijft Werken bewaart verwerkte (persoons)gegevens maximaal zeven jaar, tenzij de wet hierin anders voorschrijft.

Artikel 5. Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van de administratie verstrekt ’t Blijft Werken geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of wanneer dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. De gegevens kunnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst of externe partijen. ’t Blijft Werken sluit met deze derden verwerkersovereenkomsten om de privacy van de klanten van ’t Blijft Werken te beschermen.

Artikel 6. Betalingen

 1. Betalingen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan. Op iedere factuur is de vervaldatum van de factuur vermeld.
 2. Strippenkaarten dienen vooraf betaald te worden en betaald te zijn voordat met het schrijven van de teksten wordt aangevangen.
 3. Voor blogabonnementen geldt dat zij vooruit betaald dienen te worden in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarop het blogabonnement betrekking heeft.
 4. Voor diensten waarbij het totaalbedrag meer dan €1000 bedraagt, vraagt ‘t Blijft Werken een aanbetaling van minimaal 50%. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan het verrichten van de dienst(en) te zijn betaald.
 5. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is ‘t Blijft Werken bevoegd om de levering van de diensten met een redelijke termijn op te schorten.
 6. Indien de klant de betaling niet of niet tijdig verricht, is de klant in verzuim. Buitengerechtelijke kosten en een eventuele schadevergoeding aan ‘t Blijft Werken komen voor rekening van de klant.
 7. ‘t Blijft Werken is bij het uitblijven van de betaling bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder verdere nakoming van de verplichtingen van haar kant. Het overeengekomen bedrag in de offerte en eventuele schade zal zij op de klant te verhalen.

Artikel 6. Inzage, verwijderen, wijzigen, verwijderen en/of klachten

Voor het inzien, het wijzigen en het verwijderen van jouw persoonsgegevens of het indienen van klachten over de verwerking van de persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op e-mailadres Marianne@tbwerken.nl.

Om misbruik te voorkomen, vraagt ’t Blijft Werken je om je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Je kunt hiervoor een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen. Scherm hierop de pasfoto en het burgerservicenummer af.

’t Blijft Werken zal het verzoek tot inzien, wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens of de klacht over de verwerking van persoonsgegevens binnen een termijn van vier weken afhandelen.

Artikel 7. Cookies

’t Blijft Werken verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten. Deze gegevens stellen ’t Blijft Werken in staat om haar diensten op haar klanten af te stemmen. De website maakt hiervoor gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes met versleutelde gegevens die door het bezoek aan de website op jouw computer worden geplaatst.

Artikel 8. Autoriteit persoonsgegevens

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je komt hier samen met ’t Blijft Werken niet uit, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op de privacywetgeving. Je kunt hiervoor contact met hen opnemen.

Artikel 9. Toepasselijkheid

 1. Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ’t Blijft Werken is gevestigd, is exclusief bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil tussen de partijen, tenzij de wet hierin anders voorschrijft.

Deze website maakt gebruik van cookies om te zorgen dat jij de content te zien krijgt die relevant is voor jou. Het biedt jou de mogelijkheid om de artikelen te delen op socialenetwerksites. Daarnaast maakt deze site gebruik van een zogenoemde Facebookpixel, om de interactie tussen de website en Facebook te monitoren. Als je de website blijft gebruiken, geef je automatisch toestemming om deze cookies te verzamelen.