Algemene voorwaarden ‘t Blijft Werken

Artikel 1. Definities

 1. ‘t Blijft Werken: eenmanszaak, tevens handelend onder de naam Language Lover, gevestigd te Sleeuwijk, Vlierdreef 8, 4245 GK onder KvK-nummer 68666888 en vertegenwoordigd door Marianne van de Werken.
 2. Klant: degene met wie ‘t Blijft Werken een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: ‘t Blijft Werken en klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en diensten die door of namens ‘t Blijft Werken worden verricht.
 2. Partijen kunnen uitsluitend van de algemene voorwaarden afwijken, indien dit voor het tot stand komen van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepassing van andere (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding conform art. 6:217 BW. ‘t Blijft Werken maakt haar aanbod mondeling, telefonisch of schriftelijk bekend aan de klant. Aanvaarding van de offerte is zowel mondeling als schriftelijk mogelijk.
 2. De overeenkomst tussen ‘t Blijft Werken en de klant eindigt automatisch na uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de klant gebruik maakt van de strippenkaart, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Deze kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk per e-mail worden opgezegd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle bedragen die ‘t Blijft Werken hanteert, zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. ‘t Blijft Werken behoudt zich het recht voor om extra kosten, zoals reiskosten à €0,29 per kilometer, verblijfskosten, meerwerkkosten of kosten voor overuren in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. ‘t Blijft Werken behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten en diensten aan te passen. Prijzen zoals weergegeven op de website zijn slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. De overeenkomst zal door ‘t Blijft Werken naar het beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt er ten aanzien van ‘t Blijft Werken een inspanningsverplichting.
 2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht, dient te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. Hierbij dienen de wettelijke bepalingen die daarop eventueel van toepassing zijn, in acht te worden genomen.
 3. Indien de werkzaamheden ertoe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te behalen, dan wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde resultaat werkelijk wordt bereikt.
 4. De klant zorgt ervoor dat deze geen handelingen verricht die de uitvoering van de opdracht door ‘t Blijft Werken kunnen frustreren of onmogelijk maken.
 5. De klant heeft de verplichting om alle gegevens, inlichtingen en bescheiden die benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig, volledig en op juiste wijze te verstrekken.

Artikel 6. Betalingen

 1. Betalingen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan. Op iedere factuur is de vervaldatum van de factuur vermeld.
 2. Strippenkaarten dienen vooraf betaald te worden en betaald te zijn voordat met het schrijven van de teksten wordt aangevangen.
 3. Voor blogabonnementen geldt dat zij vooruit betaald dienen te worden in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarop het blogabonnement betrekking heeft.
 4. Voor diensten waarbij het totaalbedrag meer dan €1000 bedraagt, vraagt ‘t Blijft Werken een aanbetaling van minimaal 50%. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan het verrichten van de dienst(en) te zijn betaald.
 5. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is ‘t Blijft Werken bevoegd om de levering van de diensten met een redelijke termijn op te schorten.
 6. Indien de klant de betaling niet of niet tijdig verricht, is de klant in verzuim. Buitengerechtelijke kosten en een eventuele schadevergoeding aan ‘t Blijft Werken komen voor rekening van de klant.
 7. ‘t Blijft Werken is bij het uitblijven van de betaling bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder verdere nakoming van de verplichtingen van haar kant. Het overeengekomen bedrag in de offerte en eventuele schade zal zij op de klant te verhalen.

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van het intellectueel eigendom op alle in het kader van de uit te voeren dienst en alle producten van geest, berusten uitsluitend bij ‘t Blijft Werken.
 2. Het is de klant niet toegestaan om de producten, ideeën, diensten et cetera, waar intellectuele eigendomsrechten van ‘t Blijft Werken op rusten, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, dan wel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Het is klant niet toegestaan een aangepaste publicatie te publiceren, tenzij hier voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor is gegeven door ‘t Blijft Werken.

Artikel 8. Auteursrechten

 1. Alle auteursrechten behorend bij de door ‘t Blijft Werken uitgevoerde diensten, berusten uitsluitend bij ‘t Blijft Werken.
 2. Het is de klant niet toegestaan de producten, ideeën, diensten et cetera waar auteursrechten van ‘t Blijft Werken op rusten, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, dan wel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij ‘t Blijft Werken.
 4. Als ‘t Blijft Werken teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet oplevert, verleent ‘t Blijft Werken bij de levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.
 5. Publicatie van door ‘t Blijft Werken geleverde werken in aangepaste vorm, is enkel mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van ‘t Blijft Werken.
 6. Ieder ander gebruik dan overeengekomen, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘t Blijft Werken. ‘t Blijft Werken is gerechtigd hier een vergoeding voor te vragen.
 7. ‘t Blijft Werken is gerechtigd om alle werken waarvan het auteursrecht bij haar berust, op te nemen in het portfolio op haar website, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 9. Naamsvermelding

De naam van ‘t Blijft Werken, dan wel de naam van haar vertegenwoordiger, te weten Marianne van de Werken, moet bij het gebruik van de werken van ‘t Blijft Werken, hetzij online of offline, expliciet door klant worden vermeld.

Artikel 10. Boetebeding

 1. Gelet op eisen van redelijkheid en billijkheid zal de klant voor iedere overtreding van de genoemde feiten in de artikelen 7, 8 en 9 een boete van €1000,- per overtreden verbeuren aan ‘t Blijft Werken. 
 2. Daarnaast behoudt ‘t Blijft Werken zich uitdrukkelijk het recht voor om ook de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 11. Vertrouwelijke informatie

‘t Blijft Werken verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, die in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. ‘t Blijft Werken is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door personen in haar dienst, indien zij duidelijk kan maken dat deze schending niet door haar verhinderd had kunnen worden.

Artikel 12. Samenwerking derden

 1. ‘t Blijft Werken kan bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen indien de noodzaak hiervan tijdig is overlegd met klant en dit schriftelijk is overeengekomen.
 2. ‘t Blijft Werken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien er sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden die nakoming van de overeenkomst verhinderen, heeft ‘t Blijft Werken het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering uit te stellen met een gelijke periode als de overmacht heeft geduurd.
 2. Wanneer een situatie van overmacht aan de orde is, dient ‘t Blijft Werken de klant daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 3. Wanneer een situatie van overmacht langer dan een maand voortduurt, heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen. Dit dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.
 4. Wanneer de vertegenwoordiger van ‘t Blijft Werken overlijdt of wanneer de klant overlijdt, kan de overeenkomst van rechtswege worden beëindigd.
 5. In een situatie van overmacht is ‘t Blijft Werken gerechtigd om een gepaste vergoeding voor de reeds gedane werkzaamheden te vragen.
 6. In geval van faillissement of surseance van betaling wordt de overeenkomst tussen ‘t Blijft Werken en klant ontbonden. ‘t Blijft Werken blijft gerechtigd om het afgesproken factuurbedrag of een redelijke vergoeding voor de reeds gedane werkzaamheden te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft ‘t Blijft Werken een inspanningsverplichting. Indien ‘t Blijft Werken aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat hierover in dit artikel is geregeld.
 2. ‘t Blijft Werken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ‘t Blijft Werken is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. ‘t Blijft Werken is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits de genoemde schade is gemeld binnen een jaar na voltooiing van de opdracht.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘t Blijft Werken aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze kosten aan ‘t Blijft Werken toegerekend kunnen worden; 
  • De redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. ‘t Blijft Werken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Als ‘t Blijft Werken aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de klant betaalde factuurbedrag.

Artikel 15. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ‘t Blijft Werken bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden

‘t Blijft Werken is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 17. Toepasselijkheid

 1. Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het Arrondissement waar ‘t Blijft Werken is gevestigd, is exclusief bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil tussen partijen, tenzij de wet hierin anders voorschrijft.

Deze website maakt gebruik van cookies om te zorgen dat jij de content te zien krijgt die relevant is voor jou. Het biedt jou de mogelijkheid om de artikelen te delen op socialenetwerksites. Daarnaast maakt deze site gebruik van een zogenoemde Facebookpixel, om de interactie tussen de website en Facebook te monitoren. Als je de website blijft gebruiken, geef je automatisch toestemming om deze cookies te verzamelen.